٠•●ஜ.Cuore62...Herz62.ஜ●•

._/|_ 
>,"< 
»*¯*«*»*¯*«, _)) ♥ (( _ , »*¯*«*»*¯*«, 
:::Ich Wünsche DIR an allen Tagen::: 
»*¯*«*»*¯*«, _)) ♥ (( _ , »*¯*«*»*¯*«, 
._/|_ 
>,"< 
___$$$$$______$$ $$$$__♥_Freude 
_$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$__♥_Sonne 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__♥.Wärme 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$__♥__Nähe 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__♥___Licht 
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__♥__Lachen 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$__♥Gesundheit 
_____$$$$$$$$$$$$$__♥Gelassenheit 
_______$$$$$$$$$__♥Leichtigkeit 
_________$$$$$__♥ Freunde 
___________$__♥ Liebe 
*``♥´´*_______ 
______*``♥´´* 
*``♥´´* 
Einen Sonnenstrahl am Morgen, 
schick ich heute in die Welt. 
Fang ihn auf und halt ihn fest. 
Hoffe, dass er dir gefällt. 

***************************** 

Einen Sonnenstrahl am Mittag, 
kannst du gerne auch empfangen. 
Weiß ich doch, dass jeder Mensch 
hat dies tiefe Urverlangen. 

***************************** 

Einen Sonnenstrahl am Abend. 
Kannst du seine Wärme spüren? 
Will am Ende dieses Tages 
nur ganz zart dein Herz berühren. 

***************************** 
(¨`·.·´¨) 
.`·.¸(¨`·.·´¨) 
.... ×`·.¸.·´× (¨`·.·´¨) 
....(¨`·.·´¨). ×`·.¸.·´× 
... ×`·.¸.·´×*´¨) 
.................¸.·´¸.·*´¨) ¸.·*¨) 
................(¸.·´ (¸.·` **cuore62** 

Estadísticas

  • Veces que ha aparecido en primer plano: 13
  • Placas: 56
  • Blingees de oro: 30
  • Blingees de plata: 31
  • Contribuciones de sellos: 864
  • Tarjetas: 17
 

Mis Blingees concursantes

Best Friends
Herzblatt :)
Ver más