♥♡ ᴏᴛᴏᴍᴇ_&_ᴀɴɪᴍᴇ_ᴀᴅᴅɪᴄᴛs ♡♥

♥♡ ᴏᴛᴏᴍᴇ_&_ᴀɴɪᴍᴇ_ᴀᴅᴅɪᴄᴛs ♡♥

ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ɢʀᴏᴜᴘ ғᴏʀ ʏᴏᴜ ᴀɴɪᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴏᴛᴏᴍᴇ ɢᴀᴍᴇ ʟᴏᴠᴇʀs ᴏᴜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ!

  • Fundador: nalufan690
  • Número de miembros: 12
  • Número de Blingees: 437
¡Únete a este grupo!
ɪғ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ʜᴇʀᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴇᴀɴs ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ᴀɴɪᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴏᴛᴏᴍᴇ ɢᴀᴍɪɴɢ! ᴠᴏᴄᴀʟᴏɪᴅ ɪs ᴀʟsᴏ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ :) ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ!


ᴛʜɪɴɢs ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʜᴀᴘᴘᴇɴɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ:
✮ ᴡᴇ'ʟʟ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴏᴛᴏᴍᴇ/ᴠᴏᴄᴀʟᴏɪᴅ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs ᴇᴠᴇʀʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴡᴇᴇᴋ
✮ ʜᴏʟɪᴅᴀʏ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs (ɴᴇᴡ ʏᴇᴀʀs, ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ's ᴅᴀʏ, sᴛ. ᴘᴀᴛᴛʏ's ᴅᴀʏ, ᴇᴀsᴛᴇʀ, ʜᴀʟʟᴏᴡᴇᴇɴ, ᴄʜʀɪsᴛᴍᴀs)
✮ sᴇᴀsᴏɴᴀʟ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛs (ɪᴅᴇᴀ ʙʏ ᴋᴀᴛɪᴇ) (sᴘʀɪɴɢ, sᴜᴍᴍᴇʀ, ғᴀʟʟ, ᴡɪɴᴛᴇʀ)
✮ ᴀ ᴛʜᴇᴍᴇ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ (ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ. ᴄʜɪʙɪ, ɴᴇᴋᴏs, ʏᴀᴏɪ/ʏᴜʀɪ, ᴇᴛᴄ.)

ʀᴜʟᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ:
✮ ʀᴇsᴘᴇᴄᴛ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs
✮ ʙᴇ ᴋɪɴᴅ ᴛᴏ ᴀʟʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀs
✮ ɴᴏ ᴀɴɪᴍᴇ ʜᴀᴛᴇʀs ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ ɪɴ ᴛʜɪs ɢʀᴏᴜᴘ!
✮ ʏᴏᴜ ᴍᴜsᴛ ᴜsᴇ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ 5 ɢʀᴏᴜᴘ ʟᴏɢᴏ sᴛᴀᴍᴘs
✮ ɪ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴀɴʏ ɴᴇᴡ ɪᴅᴇᴀs ғᴏʀ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜᴘ! ʙᴜᴛ ɪғ ʏᴏᴜ'ᴅ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ɢɪᴠᴇ ɴᴇᴡ ɪᴅᴇᴀs ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴏʀ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs

ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs:
ᴍᴜ: https://blingee.com/profile/Aries.de.Mu
ᴜsᴏᴘᴘɪɴᴜᴛᴢᴀ: https://blingee.com/profile/❀үυғғιε.vαℓεηтιηε❀
ᴋᴀᴛ: https://blingee.com/profile/Cameragirl101

sɪɴᴄᴇ ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛɪɴɢ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs, ᴘʟᴇᴀsᴇ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀɴᴀɢᴇʀs ғᴏʀ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs

ɢʀᴏᴜᴘ ʟᴏɢᴏ sᴛᴀᴍᴘs:
http://blingee.com/stamp/view/9540712
http://blingee.com/stamp/view/9540713
http://blingee.com/stamp/view/9540714
http://blingee.com/stamp/view/9540715
http://blingee.com/stamp/view/9540717


░░░░░░░░░░░░░░░░░▓░▓█▒░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▒░░░█▓░██░█░░░░ ░░░░░░░▒▓▓██▓▓░▓█▒░█▓░▓▓░░░ ░░░░▒██████▓▓█░██░▒█▒░░█░░░ ░░░▒█████████▒▓██░██░░░█░░░ ░░░█████████▓▓██▒▒██░░▒█░░░ ░░▒████████████▒▓██░░░█▓░░░ ░░░██░░░░█████▓██▓░░▓██░░░░ ░░░▒░░░░░████████▒▓██▒░░░░░ ░░░░░░░░░▒█████████▒░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░████▒░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░ ░░░▒▓░▒███▒░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 
▒█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ι ℓσνє ƒαιяу тαιℓ~~


___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
________________________¶¶¶_______________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
__________________________________________________
_____________________________¶¶¶¶¶¶_______________
_________________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶____________________
_________________________¶¶¶______________________
___¶¶¶¶¶_____________¶¶___¶¶______________________
__¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶___________________________
_¶¶¶___¶¶¶________________________________________
_¶¶¶___¶¶¶_¶¶________¶¶__¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_
¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶___¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶____
¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶_____
¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶¶___¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶