Animes & Manga

Animes & Manga

Es pero que os guste este grupo i pongais muchos blinges

  • Fundador: alanisy
  • Número de miembros: 1
  • Número de Blingees: 25
¡Únete a este grupo!
 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ¸¸.•¨¯`•.ฬєlς๏๓є ¸¸.•¨¯`•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ 
´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´ 
´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ 
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ 
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ 
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ 
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ 
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´ 
´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´ 
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´ 
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶O¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´ 
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ 
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´ 
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´ 
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ 
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´ 
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´ 
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ 
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
NEKO LOVE! ♥

 ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´----o♥o----------o♥o

_______________@@@
______________@@@@
_____________@@@@@
____________@@@@@@
___________@@@__@@@
__________@@@____@@@
_________@@@@@@@@@@
________@@@@@@@@@@@
_______@@@_________@@@
______@@@___________@@@
_____@@@_____________@@@
_________________________
______________________@@@_________@@@
______________________@@@@_______@@@
______________________@@@@@______@@@
______________________@@@@@@____@@@
______________________@@@_@@@___@@@
______________________@@@__@@@__@@@
______________________@@@___@@@_@@@
______________________@@@____@@@@@@
______________________@@@_____@@@@ @
______________________@@@______@@@@@
______________________@@@_______@@@ @
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
______________________________
___________________@@@_______________@@@
___________________@@@@____________@@@@
___________________@@@@@_________@@@@@
___________________@@@@@@______@@@@@@
___________________@@@__@@@_@@@___@@@
___________________@@@____@@@@_____@@@
___________________@@@_____@@@_____@@@
___________________@@@______@_______@@@
___________________@@@_______________@@@
___________________@@@_______________@@@
___________________@@@_______________@@@
_____@@@@@@@@@
_____@@@@@@@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@@@@@
_____@@@@@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@
_____@@@@@@@@@
_____@@@@@@@@─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█─
──██─███─███─██─██─██▄█──
──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█── 
─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█
¸.•´¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´

 

Foro del grupo

No hay temas de foro en este grupo. Haz clic aquí para iniciar un tema de foro.