blingee

Formato Feed Formato Thumbnail
priscilla smith the rock n roll princess
Kiddy Kong Blingee*!!!
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Cᴀʀᴍɪʟʟᴀ!!!”
„Wᴇ'ʀᴇ ɴᴏᴛ ʙʀᴏᴋᴇɴ, ᴊᴜsᴛ ʙᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ʟᴇᴀʀɴ ᴛᴏ ʟᴏᴠᴇ ᴀɢᴀɪɴ.”
Dixie Kong Blingee*!!!
„Fɪɴᴅ ʏᴏᴜʀ ꜰɪʀᴇ.”
„I ᴀᴍ ᴀʟʟ ᴀʟᴏɴᴇ.”
Welcome Blingee von Marcello
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Sᴛᴇʟʟᴀ!!!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Yᴀsʜꜰᴇᴇɴ'ᴄʜᴀɴ!!!”
„D.R.E.A.M.S.”
„Lɪʙʀᴀ Dᴏʜᴋᴏ.”